جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.com 1 35,900 تومان 34,000 تومان 35,800 تومان
.in 1 15,900 تومان 14,900 تومان 15,100 تومان
.org 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.info 1 40,000 تومان 39,000 تومان 40,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 39,000 تومان 40,000 تومان
.ws 1 160,000 تومان 155,000 تومان 160,000 تومان
.name 1 39,000 تومان 38,000 تومان 39,000 تومان
.asia 1 59,000 تومان 58,000 تومان 59,000 تومان
.tel 1 60,000 تومان 59,000 تومان 60,000 تومان
.me 1 115,000 تومان 115,000 تومان 115,000 تومان
.mobi 1 89,000 تومان 87,000 تومان 89,000 تومان
.tv 1 125,000 تومان 124,000 تومان 125,000 تومان
.co 1 125,000 تومان 124,000 تومان 125,000 تومان
.net 1 40,000 تومان 39,000 تومان 40,000 تومان
.co.ir 1 4,999 تومان 4,999 تومان 4,999 تومان
.website 1 11,000 تومان 10,990 تومان 10,000 تومان
.xyz 1 12,000 تومان 32,900 تومان 32,900 تومان
.work 1 22,000 تومان 32,900 تومان 32,900 تومان

انتخاب واحد پول:
support : support@mehrresane.ir
SMS Number : 30002666000324
Information : info@Mmehrresane.ir
Abuse Report : mehrresane.ir@gmail.com